Markförsäljning

Tomteboda1

Markförsäljning

På denna sida kan du läsa om senaste händelser inom markförsäljningsprojeketet.

2020-07-09


Bostäder, förskola och företags­lokaler vid Solnavägen
På en obebyggd del av Solna­vägen planerar Solna stad till­sammans med Veidekke Bostad AB att bygga omkring 250 lägenheter, butiker i botten­våningen och en förskola. Den planerade bostads­bebyggelsen längs Solnavägen är det första steget mot en mer stads­mässig gata.

https://www.solna.se/solna-vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/bostader-forskola-och-foretagslokaler-vid-solnavagen2020-07-03


Försäljningen av marken är nu godkänd av Solna Stad. Styrelsen kommer att återuppta dialogen med Veidekke. I vår kommer styrelsen att kalla till extrastämma med anledning av kommande markförsäljning.2020-02-19


Detaljplanen för marken som ska säljas antogs av byggnadsnämnden i Solna den 17/2. Nu ska ärendet även behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan detaljplanen blir formellt antagen. Därefter kan planen vinna laga kraft och köpet av marken kan gå igenom. 


Vänliga hälsningar

Styrelsen


2020-02-16


På måndag 17/2 tas detaljplaneförslaget upp i byggnadsnämnden för godkännande. Därefter ska frågan behandlas i ytterligare instans innan detaljplanen förhoppningsvis antas. Kort efter antagande kan planen vinna laga kraft om ingen överklagar. Därefter kan markförsäljningen realiseras.


2019-12-16

Ny länk till Solna Stads hemsida om detaljplanen


2019-04-01

Detaljplaneförslaget är nu ute för granskning. Se mer på Solna Stads hemsida


Vänligen

Styrelsen


2019-03-05

Detaljplaneförslaget för den mark föreningen ska sälja föreslogs av tjänstemännen i Solna Stad gå vidare till granskningsskede men återremitterades av politikerna i byggnadsnämnden efter deras möte i slutet av februari. Här kan ni läsa politikernas synpunkter.


Att detaljplaneförslaget återremitteras kan leda till att försäljningen drar ut ytterligare på tiden. Därför är föreningen mån om att politikerna snarast tar nytt beslut om att ta vidare planen till granskningsskede. Här hittar du information om hela detaljplaneprojektet på kommunens hemsida.  


Föreningen kommer att svara politikerna gällande återremitteringen. Bland annat kommer föreningen meddela politikerna att vi motsätter oss förslaget att insticksvägen från Solnavägen ska anslutas till Fogdevreten. Detta pga risk för ökad trafik, damm och buller på Fogdevreten. 


Vänligen

Styrelsen


2017-11-16

Arbetet med markförsäljningen är nu inne i en fas där detaljplanen för de tänkta nya byggnaderna ligger ute på plansamråd hos Solna stad. Läs mer om detaljplanen och samrådet på Solna stads hemsida: https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/stadsutveckling/planer-och-samrad/pagaende-planarbete/bostader-vid-solnavagenfogdevreten-del-av-kv-tomteboda-m-fl-vid-solnavagen/


2017-08-23

Styrelsen bjuder in till öppet hus onsdag 23/8 kl 18:30-19:00 för Veidekkes nya projektet längs Solnavägen i styrelserummet (mittemot tvättstugan).


I Oktober 2017 kommer den nya detaljplanen för projektet längs Solnavägen gå på plansamråd. Plansamråd är ett delmål i myndighetsprocessen för att möjliggöra projektet och det är normalt den första gången projekt visas för allmänheten. Inför plansamrådet kommer vår avtalspartner Veidekke Bostad och deras arkitekter Joliark för att ge oss en förhandsvisning av projektet.


2017-05-14

Solna Stad kommer att offentliggöra detaljplannen för samråd efter sommaren. Veidekke kommer även att hålla ett öppethus arrangemang i föreningen i samband med detta under augusti månad.


2017-02-06

Veidekke genomför en geoteknisk utredning av marken vilket innebär en del borrning. Detaljplansprocessen pågår fortfarande hos kommunen.


2016-09-08

Arbetet med att ta fram en detaljplan fortsätter och Veidekke för kontinuerligt en dialog med Solna Stad och Styrelsen. 


2015-11-20

I veckan sade Kommunstyrelsen ja till att Byggnadsnämnden skall påbörja detaljplanearbetet för byggnationen bland annat på den del av föreningens mark som vi beslutat att sälja. Läs mer på Solnas hemsida.Extra medlemstämma för beslut om markförsäljning!


Torsdagen 2015-06-11 hölls en extrastämma för alla medlemmar.


Frågan som behandlades var om föreningen skall sälja marken längs med Solnavägen till byggföretaget Veidekke. Denna affär är värd etthundrafemtio till etthundrasjuttio miljoner kronor för föreningen!


Resultatet av stämman är att en klar majoritet röstade för styrelsens förslag!


Det innebär att Veidekke nu kommer att gå vidare till Solna stad och sätta igång med planprocessen.


Mer information om projektet kommer att publiceras här vartefter det fortskrider.


Här är protokollet från extrastämman.


Läs brevet från styrelsen om extrastämman.


Ritningar och information från Veidekke.


Information in English.Copyright © All Rights Reserved