Avfall och återvinning

På förekommen anledning vill styrelsen informera medlemmar och hyresgäster om föreningens regler gällande avfall och återvinning.

Moloker för hushållssopor finns utanför hus 4, 8 och 14. I dessa får endast hushållssopor som inte kan återvinnas eller återbrukas slängas. Inga sopor får ställas utanför molokerna. Är det fullt så gå till en annan behållare.

Rum för återvinning finns längst ner på gatan, under hus 14. Det finns två rum för återvinning. Till höger finns kärl för grovavfall, kartong, metallförpackningar, plastförpackningar, glas (färgat och ofärgat), elektronik, ljuskällor och småbatterier. Till vänster finns kärl för matavfall och farligt avfall (t.ex aerosoler). Längs gatan finns sopkärl för tidningar. Kärlen får inte fyllas över kanten. Ingenting får sticka upp över kärlkanten. Allt som slängs ska vara tillplattat (gäller särskilt kartonger och plast). Det är inte tillåtet att ställa föremål bredvid kärlen. Följ regler för vad som får slängas i respektive kärl (se lappar på plats).

Större avfall (som t.ex uppkommer vid renovering) får inte slängas i grovavfall. Då måste respektive medlem själv transportera bort avfallet.

Föreningen betalar varje år stora summor för att forsla bort avfall som slängts felaktigt. Detta är helt onödiga kostnader! Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar och hyresgäster att följa reglerna. Fortsätter det som idag kommer styrelsen behöva införa åtgärder, till exempel begränsade öppettider med vakt. I värsta fall får återvinnings-/grovsoprummet tas bort såsom det gjorts i många andra föreningar.

Styrelsen vill samtidigt meddela att det inte heller är tillåtet att ställa avfall på loftgångarna eller på annan allmän plats i väntan på bortforsling.