Andrahandsuthyrning (Sublets)

Bostadsrättsföreningen upplåter lägenheter i huset för permanentboende. Huvudregeln är att det är bostadsrättshavaren som ska bo i sin lägenhet, antingen själv eller tillsammans med andra. Ibland kan det dock uppkomma situationer när bostadsrättshavaren under en period inte kan bo i sin lägenhet, t.ex. för att denne ska arbeta utomlands. Vid sådana situationer kan bostadsrättshavare vilja hyra eller låna ut sin lägenhet.

Alla sådana upplåtelser kräver tillstånd från bostadsrättsföreningen. Det spelar ingen roll om det är bostadsrättshavarens närmaste familjemedlemmar som får nyttja lägenheten, eller huruvida det utgår hyra eller ej. Det räknas ändå som en andrahandsupplåtelse så länge bostadsrättshavaren själv inte nyttjar lägenheten.

Godkända skäl för att få tillstånd från föreningen kan vara exempelvis arbete eller studier på annan ort, provbo med ny partner eller längre sjukhusvistelse. Upplåtelsen ska ha viss varaktighet, åtminstone ca 4 månader, varför korttidsuthyrningar genom exempelvis AirBnB inte godkänns i föreningen. En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan föreningens tillstånd riskerar att få lägenheten förverkad och bli uppsagd till avflyttning. Föreningen kan därefter begära att lägenheten säljs på auktion hos Kronofogdemyndigheten. Processen kan bli mycket kostsam för bostadsrättshavaren.

Bostadsrättsföreningen vill med anledning av detta uppmana alla medlemmar att ansöka om tillstånd om man vill upplåta sin lägenhet i andra hand. Eftersom det kan ta 4-8 veckor att få beslut från föreningen behöver ansökan lämnas in i god tid innan uthyrningen är tänkt att påbörjas. Använd formuläret som finns på föreningens hemsida. Utan ett skriftligt godkännande från föreningen får andrahandsupplåtelser under inga omständigheter påbörjas.

Vid minsta osäkerhet uppmanas bostadsrättshavaren att kontakta föreningen för att säkerställa att inga fel begås. Misstänker du att en granne hyr ut olovligen ombes du också kontakta föreningen så att det kan utredas. Tips från uppmärksamma grannar har tidigare lett till att olovliga uthyrningar har kunnat avslutas.

English

The apartments in the association are meant for permanent residency. The principal rule is that it is the owner who shall live in their apartment, either by themselves or together with others. However, sometimes situations may arise where the owner during a period will not live in their apartment, for example because they are moving abroad to work. During such a period the owner may want to sublet their apartment.

All such sublets require permission from the association. It does not matter if it is the owners close family members that will live in the apartment, or if the owner will charge rent or not. It will still be considered a sublet as long as the owner is not living in the apartment.

Valid reasons to get permission from the association to sublet are for instance working or studying abroad, moving in with a new partner to try living together or a longer stay in a hospital. The period to sublet must exceed a certain duration, about 4 months, which is why short terms sublets on websites such as AirBnB are not allowed in the association. An owner who sublet their apartment without permission from the association risk having their apartment forfeited and being evicted. The association can then request that the Swedish Enforcement Agency (”Kronofogdemyndigheten”) sell the apartment at public auction. Such a process could be very costly for the owner.

Due to this, the association would like to request all owners to apply for permission if they want to sublet their apartment. The processing time for such an application is around 4-8 weeks, so applications must be submitted well before the sublet is proposed to begin. Use the form on the association website to apply. A sublet may under no circumstances begin without written approval from the association.

At the slightest uncertainty the owner is requested to contact the association to ensure no rules are broken. If you suspect that a neighbour is subletting without permission, you are required to contact the association so it can be investigated. The association has previously, thanks to observant neighbours, successfully terminated several illegal sublets.