Information från Nordrs arbetsplats

 FAQ Markarbeten och sprängning under hösten-vår 2021-22

Markarbeten under oktober 2021 – maj 2022

Markarbeten pågår under hösten i form av schaktning, ledningsflytt, pålning samt sprängning. Transporter av schaktmassor. Grundläggningsarbeten påbörjas under vintern av garage och hus.

Tid och datum för sprängning

Sprängning pågår vardagar mellan 09:00-16:00 med start

Klockan: 10:00 , 12:00 , 14:00 och 16:00

under v6 och v7 mer information ang. fortsatta sprängningar kommer inom kort

Varningssignal

Sprängningar föregås av en serie korta ljudsignaler och avslutas med en lång ljudsignal.

Besiktning och uppföljning

Inför start av sprängningsarbeten har besiktning genomförts i omkringliggande fastigheter inom riskområdet av arbetsplatsen.

Vibrationsmätningar

Vibrationsmätningar görs i samband med sprängning för att säkerställa att sprängningarna håller sig inom godkända gränsvärden.

All sprängning sker enligt gällande regelverk. Sprängningsarbetet utförs så säkert och försiktigt som möjligt.

Ersättning vid skada (t.ex. tavla som ramlat ner från väggen)

I första hand hänvisar vi till den boendes egna hemförsäkring. I de fall som sprängning sker inom gränsvärden kommer vi inte ersätta skada.

Om boende vill göra en anmälan behöver tid och datum för skadan framgå för att kunna härleda skadan till sprängningstillfället och utreda ev. ersättning.

Tidplan produktion – Övergripande skedesindelning

  • Mark och grundläggningsarbeten – hösten 2021

Trädfällning, markarbeten, ledningsflytt, sprängning, bortforsling av massor – Klar

  • Mark och grundläggningsarbeten – vintern 2021

Markarbeten, pålning, sprängning, bortforsling av massor, grundläggningsarbeten